کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 133

شروع دوره: دوشنبه 29 شهریور 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 132

شروع دوره: پنجشنبه 18 شهریور 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 130

شروع دوره: چهارشنبه 20 مرداد 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 129

شروع دوره: یکشنبه 17 مرداد 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 126

شروع دوره: سه شنبه 25 خرداد 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 125

شروع دوره: یکشنبه 2 خرداد 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 124

شروع دوره: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 123

شروع دوره: پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 121

شروع دوره: دوشنبه 18 اسفند 99
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 119

شروع دوره: پنجشبه 16 بهمن 99
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 115

شروع دوره: 29 آبان 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 114

شروع دوره: سه شنبه 29 مهر 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره