کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 130

شروع دوره: چهارشنبه 20 مرداد 1400
 • آقای مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 129

شروع دوره: یکشنبه 17 مرداد 1400
 • آقای مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 127

شروع دوره: پنجشنبه 17 تیر 1400
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 126

شروع دوره: سه شنبه 25 خرداد 1400
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 125

شروع دوره: یکشنبه 2 خرداد 1400
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 124

شروع دوره: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 123

شروع دوره: پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 121

شروع دوره: دوشنبه 18 اسفند 99
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 119

شروع دوره: پنجشبه 16 بهمن 99
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 115

شروع دوره: 29 آبان 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 114

شروع دوره: سه شنبه 29 مهر 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 112

شروع دوره: پنجشنبه 3 مهر 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره