کلاس IELTS فشرده دوره 88

شروع دوره: 21 مهر 98
 • آقای مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 87

شروع دوره: شنبه 9 شهریور 98
 • آقای طباطبایی فرد
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 86

شروع دوره: شنبه 23 شهریور 98
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 85

شروع دوره: یکشنبه 13 مرداد 98
 • آقای طباطبایی فرد
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 84

شروع دوره: پنجشنبه 31 مرداد 98
 • آقای رسائی مقدم
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 83

شروع دوره: یکشنبه 20 مرداد 98
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 82

شروع دوره: 3 تیر 98
 • آقای طباطبایی فرد
 • درحال برگزاری

کلاس IELTS فشرده دوره 81

شروع دوره: 22 تیرماه 98
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 78

شروع دوره: 21 خرداد 98
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

دوره IELTS فشرده 77

شروع دوره: 21 اردیبهشت 98
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

دوره IELTS فشرده 75

شروع دوره: 18فروردین 98
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

دوره IELTS فشرده 74

شروع دوره: 22 فروردین 98
 • آقای رسایی مقدم
 • درحال برگزاری