کلاس IELTS فشرده دوره 104

شروع دوره: دوشنبه 26 خرداد 99
 • آقای مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 103

شروع دوره: دوشنبه 1 اردیبهشت 99
 • آقای طباطبایی فرد
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده آنلاین دوره 102

شروع دوره: سه شنبه 30 اردیبهشت 99
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 101

شروع دوره: پنجشنبه 4 اردیبهشت 99
 • خانم مهدیقلیخان
 • در حال ثبت نام

اولین دوره فشرده آفلاین IELTS

شروع دوره: چهارشنبه 27 فروردین 99
 • بهرام مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 100

شروع دوره: یکشنبه 24 فروردین 99
 • آقای طباطبایی فرد
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده آنلاین دوره 99

شروع دوره: پنجشنبه 28 فروردین 99
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 98

شروع دوره: یکشنبه 20 بهمن 98
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 97

شروع دوره: شنبه 28 دی 98
 • آقای علیرضا طباطبایی فرد
 • درحال برگزاری

کلاس IELTS فشرده دوره 96

شروع دوره: دوشنبه 23 دی 98
 • آقای بهرام مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس IELTS فشرده دوره 95

شروع دوره: یکشنبه 17 آذر 98
 • آقای طباطبایی فرد
 • درحال برگزاری

کلاس IELTS فشرده دوره 94

شروع دوره: پنجشنبه 5 دی 98
 • آقای رسایی مقدم
 • درحال برگزاری