کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 124

شروع دوره: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
 • آقای مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 123

شروع دوره: پنجشنبه 2 اردیبهشت 1400
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 121

شروع دوره: دوشنبه 18 اسفند 99
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 119

شروع دوره: پنجشبه 16 بهمن 99
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 115

شروع دوره: 29 آبان 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی IELTS فشرده دوره 114

شروع دوره: سه شنبه 29 مهر 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 112

شروع دوره: پنجشنبه 3 مهر 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 111

شروع دوره: یکشنبه 23 شهریور 99
 • آقای طباطبایی فرد
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 110

شروع دوره: دوشنبه 10 شهریور 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 109

شروع دوره: چهارشنبه 22 مرداد 99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس IELTS فشرده دوره 108

شروع دوره: شنبه 4 مرداد 99
 • آقای طباطبایی فرد
 • در حال ثبت نام

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 107

شروع دوره: پنجشنبه 19 تیر99
 • آقای مدبری
 • پایان دوره