کلاس IELTS فشرده دوره 100

شروع دوره: یکشنبه 11 اسفند 98
 • آقای طباطبایی فرد
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 99

شروع دوره: شنبه 16 فروردین 99
 • آقای مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 98

شروع دوره: یکشنبه 20 بهمن 98
 • آقای مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 97

شروع دوره: شنبه 28 دی 98
 • آقای علیرضا طباطبایی فرد
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 96

شروع دوره: دوشنبه 23 دی 98
 • آقای بهرام مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 95

شروع دوره: یکشنبه 17 آذر 98
 • آقای طباطبایی فرد
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 94

شروع دوره: پنجشنبه 5 دی 98
 • آقای رسایی مقدم
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 93

شروع دوره: یکشنبه 24 آذر 98
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 92

شروع دوره: دوشنبه 13 آبان 98
 • آقای طباطبایی فرد
 • در حال ثبت نام

کلاس IELTS فشرده دوره 91

شروع دوره: 20 آبان 98
 • آقای مدبری
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 90

شروع دوره: یکشنبه 14 مهر 98
 • آقای طباطبایی فرد
 • تکمیل ظرفیت

کلاس IELTS فشرده دوره 89

شروع دوره: پنجشنبه 2 آبان 98
 • آقای رسائی مقدم
 • در حال ثبت نام