کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 150

شروع دوره: سه شنبه 14 تیر 1401
 • آقای مدبری
 • در حال ثبت نام

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 149

شروع دوره: پنجشنبه 19 خرداد 1401
 • 149
 • تکمیل ظرفیت

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 148

شروع دوره: یکشنبه 25 اردیبهشت 1401
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 147

شروع دوره: سه شنبه 6 اردیبهشت 1401
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 146

شروع دوره: چهارشنبه 24 فروردین 1401
 • آقای مدبری
 • درحال برگزاری

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 139

شروع دوره: جمعه 26 آذر 1400
 • آقای رسولی
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 138

شروع دوره: دوشنبه 1 آذر 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 137

شروع دوره: پنجشنبه 20 آبان 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 135

شروع دوره: چهارشنبه 21 مهر 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 134

شروع دوره: یکشنبه 18 مهر 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 133

شروع دوره: دوشنبه 29 شهریور 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره

کلاس هوشمند – تعاملی آیلتس دوره 132

شروع دوره: پنجشنبه 18 شهریور 1400
 • آقای مدبری
 • پایان دوره