دوره های آموزشی

کلاس IELTS فشرده دوره 78

آقای مدبری

8 هفته

در حال ثبت نام

دوره IELTS فشرده 77

آقای مدبری

8 هفته

تکمیل ظرفیت

دوره IELTS فشرده 75

آقای مدبری

8 هفته

تکمیل ظرفیت

دوره IELTS فشرده 74

آقای رسایی مقدم

8 هفته

در حال ثبت نام

دوره IELTS فشرده 73

آقای طباطبایی فرد

8 هفته

درحال برگزاری

دوره IELTS فشرده 70

8 هفته

درحال برگزاری

دوره IELTS فشرده 71

8 هفته

پایان دوره