امتحان اسپیکینگ من

سلام امروز امتحان اسپیکینگ داشتم، پارت ۱ در مورد محل زندگیم و نگهداری از گیاه پرسید و اینکه آیا دوست داری گیاه از کسی کادو بگیری، پارت ۲ در مورد این بود که یه تصمیمی که گرفتی و بعدش پشیمون شدی ، پارت ۳ هم سوالاش این بود که چرا بعضی افراد تصمیمشون و عوض نمیکنند و آیا موافقی که افراد پیر سخت تر تصمیمشون و عوض میکنند چند تا سوالشم این بود که چه راه کارهایی پیشنهاد میدی که افراد و قانع کنی که تصمیمشون اشتباهه