امروز آزمون اسپيكينگ در مرکز دين و دانش داشتم

امروز آزمون اسپيكينگ دين و دانش با آقاي رفيعي:
پارت١: كار مي كني يا درس مي خوني؟وقتي مي ري بيرون معمولا كجا مي ري؟ با دوستات مي ري يا تنها؟چرا؟
پارت٢: يك حيوون جالب رو توصيف كن، اولين بار كجا ديدي؟ چرا به نظرت جالبه؟
پارت٣: به نظرت فيلم هاي مستند مفيدن چرا؟ به نظرت بچه ها حيوون خونگي داشته باشن خوبه يا نه؟به نظرت استفاده از حيوانات توي پليس و كشاورزي استعمار حيووناست؟