آزمون اسپیکینگ

سلام من الان سنتر پروشات آزمون اسپیکینگ آیلتس داشتم با خانم شنگرفام

پارت اول:
اسمت چیه و اهل کجایی
کار یا درس
چیکار میکنی کارت دقیقا چیه
همکارات مهمترن یا کارت
صدات از بچگی تغییر کرده
صدات شبیه کی هست تو خانواده
آدم صبوری هستی
مردم کشورت صبورن
پارت دو:
مدرسه ای که تو بچگی بودی توصیف کن
دوست داری بازم اونجا بری
پارت سه:
هدف از تحصیلات چیه
آیا هدف از تحصیلات تغییر کرده
آیا درس خوندن جدیدا تغییر کرده
کلا خانم خیلی مهربونی بودن و عکس العمل مثبت نشون میدادن که خ حس خوبی میداد