آزمون اسپیکینگ من

١. درس يا كار
٢. رشته ات و دوست داشتى
٣. به مطالعه علاقه دارى؟ چيا ميخونى؟
٤. براى تفريح ميخونى يا حرفه اى؟
٥. مديريت زمان ميكنى؟
٦. بهت كمك كرده؟
٧. خودتو خوب ميدونى تو اين زمينه؟

ساختمان تاريخى كه دیدی رو توصيف كن
تو شهرشما ساختمان تازيخى زياد هست؟

١. مهمترين ساختمان تاريخى شهر شما
٢. ايا بايد از اين ساختمونا محافظت كنيم؟ بعضيا ميگن حيفِ پولِ قبول دارى؟
٣. ساختمانهاى عمومى بايد چه جورى باشن؟