Speaking: Sample Responses

در این بخش نمونه پاسخ به سوالات speaking که در حال حاضر در سنترهای برگزارکننده آزمون آیلتس پرسش میشوند آمده اند.

توصیه می شود به واژگان و ایده ها دقت کنید و ایده بگیریدچرا که ایده از واژه جدا نیست.